Här är det: Beslut att bevilja rivningslov

Vi publicerar nu beslutet om att bevilja rivningslov, komplett med instruktioner om hur man skriver överklagan.
Det finns redan en inlämnad överklagan men det skadar inte med fler om du känner dig sugen på att skriva.

/ Rinkebyhusets vänner


Ämne: 2009-15490-2 Beslut 1345331.DOC
Beslut att bevilja rivningslov

Beslutet avser: Rivning av kontorsbyggnad
Fastighet: Kvarnberget 1, Rinkeby Allé 16-22, Rinkeby
Bygglovsökande: Torbjörn Johansson
Handläggare: Birgitta Stafström
Beslutsfattare: Birgitta Stafström

Beslutet:
Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och Bygglagen 8 kap. 16 §.
Beslutet omfattar:
Rivning av kontorshus
Fastställda handlingar:
Situationsplan 1:500

Upplysningar om beslutet:
Lovet upphör att gälla, om rivningsarbetena inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.
Beslutet ger rätt att, under den tid byggnadsarbetena pågår och i direkt anslutning till arbetsplatsen inom egen fastighet, ställa upp byggbodar i högst två våningar och att sätta upp byggskyltar om totalt högst 15 m². Hur man överklagar beslutet, se bilaga 1

Villkor för att få påbörja byggnadsarbete:
Rivningsanmälan har inlämnats, dnr 2009-15493-572. Rivningsarbeten får inte påbörjas förrän en rivningsplan inlämnats och godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Dessutom måste en kvalitetsansvarig ha anmälts och godkänts.

Föreskrifter:
Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande bygglagstiftning.
Gällande lagar och föreskrifter:
Plan- och bygglagen (1987:10 med ändringar t.o.m. SFS 2007:167), PBL.
Plan- och byggförordningen (1987:383 med ändringar t.o.m. SFS 2005:1163), PBF.
Beslutsdatum 2009-09-03
För Stockholms stadsbyggnadsnämnd
..........................
..........................................................
Birgitta Stafström

Information:
Fastställda lovhandlingar ska finnas tillgängliga på byggplatsen.
Uppställning av byggnadsställningar, byggbodar och dylikt på gatu- eller parkmark fordrar avtal med Trafikkontoret och tillstånd från polismyndigheten i Stockholm.
Blanketter och information om lov och anmälan kan hämtas via Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.stockholm.se/sbk

Bifogade handlingar
Fastställda handlingar
Bilaga 1 - Hur man överklagar

Bilaga 1
Hur man överklagar
Var ska beslutet överklagas?
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till Stadsbyggnadsnämnden.
Besöksadress Fleminggatan 4
Postadress Box 8314, 104 20 Stockholm
Tid för överklagande
Nämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut Ni överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Redogör för varför Ni anser att nämndens beslut är felaktigt, och hur Ni anser att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar som Ni anser stöder Er ståndpunkt. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet.
Behöver Ni mer information, kontakta stadsbyggnadskontoret.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om Ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Fastighetskontoret
Torbjörn Johansson
Box 8312
104 20 STOCKHOLM

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0