Kommande aktiviteter

23 december Banderollmålning.
Vi behöver lite nya banderoller för att dekorera vår by! Alla är välkomna, är du sugen att hjälpa till kan du maila oss på rinkebyhuset@hotmail.com så kontakar vi dig för mer info.

24 december 14.00- 22.00 Julfri jul
Kom å häng med oss i Folkets hus! Fika, käka, pyssla eller kolla på film. Vill du hjälpa till eller har du idéer om nåt vi skule kunna göra tillsammans? Maila oss på (se adress ovan)!

27 december Stormöte
Vi kommer att diskutera de senaste dagarnas utveckling samt gnugga geniknölarna för att komma på fler roliga och galna sätt att göra våra röster hörda. Som vanligt ses vi på torget och går till någon lokal i närheten. Tidpunkt meddelas senare.


Alvendals demokratisyn: Skjut först, fråga sen!

På Kommunfullmäktiges senaste möte 091214 hänvisade Kristina Alvendal  till Rinkebydialogen när hon fick en fråga om sin syn på demokrati, och på vilket sätt hon lyssnade till medborgarna. Att lyssna på boende som valt att gå sin egen väg för att fritt formulera sina krav ligger kanske inte i Alvendals intresse, men vi från Rinkebyhusets vänner frågar oss hur hon kan hävda att hon lyssnat till de tusen personer som involverats i Rinkebydialogen, när hon två dagar senare, på Fastighetsnämndens möte fattar rivningsbeslut innan dessa personer åsikter har analyserats klart. Hittills tycks Alvendals demokratisyn snarare sammanfattas med ”riv först, fråga sen” – väldigt snarlikt en mer känd fras…

 

Rinkebydialogen som blev en Rinkebymonolog

Vi i Rinkebyhusets vänner ser med stor spänning fram emot presentationen av Rinkebydialogens analys, kommer det finnas en enda person som uttrycker sin önskan om att Rinkebyhuset rivs? Vi har redan nu hundratals namnunderskrifter från personer som opponerar sig! Om detta inte anses vara tillräckligt många personer, kan vi dessutom hänvisa både till den samlade oppositionen och till jagvillhabostad.nu som ställt sig bakom vårt krav om att en oberoende utredning genomförs innan beslut tas kring husets framtid. Detta är en verklighet som Alvendal är väl medveten om, vilket sannolikt är orsaken till att hon valt att genomdriva rivningsbeslutet innan analysen av Rinkebydialogen är klar.

Rinkebydialogen, liksom hela Järvadialogen var aldrig menat som något annat än ett spel för gallerierna, där de boende i områdets önskan att påverka utnyttjas på ett särdeles bakslugt sätt för att ge sken av de erbjuds möjlighet att delta i den lokala demokratiprocessen. När besluten sedan fattas följer de en redan förutbestämd plan, utan att hänsyn tagits till ortsbornas åsikter eller önskemål.

 

Hörd eller överkörd?

Kristina Alvendal avfärdar oss i Rinkebyhusets vänner som ett fåtal individer som hemfaller åt kriminella handlingar, såsom ockupation. Vi anser inte att vi är den sortens kriminella personer som är en fara för samhället, däremot är vi en brokig skara bekymrade och engagerade människor som är beredda att göra det som krävs för att rinkebyborna ska få en chans att göra sina röster hörda, istället för att bli överkörda. Om en politiker i ett demokratiskt land som Sverige anser att det är ett problem att folk vill ha en verklig chans att framföra sina åsikter är det dags att byta yrke!

Kristina Alvendals agerande är ett hån, både mot de personer som visat sitt engagemang i Rinkebydialogen och mot demokratin som sådan! Vi kräver att hon tar emot våra protestlistor samt lyssnar på våra krav!

 

Rinkebyhusets vänner


Rivningsbeslut fastställt - men vi ger inte upp!

Igår beslutade Fastighetsnämden i Stadshuset att Rinkebyhuset, gamla stadsdelsförvaltningen, ska rivas. Detta ska ske i början av nästa år. Vi demonstrerade vid Stadshuset för att visa på att våra krav står fast; 

- En oberoende utredning om vad huset kan användas till!
- Samråd och riktig dialog med de boende i området innan beslut fattas!
- Riv inte Rinkebyhuset!
 

Trots detta röstade den borgerliga allinsen för en rivning - dock fick vi stöd av oppositions partier.

Vad hände med de lokala politikernas löfte att prata med sina kollegor i Stadshuset?

Vi protesterar vid stadsdelsnämdens möte torsdag den 17e kl 18 på Husby träff! Slut upp!

På söndag har vi stormöte, kl 15.00 samling på torget.

Den 24e december ordnar vi en kulturkväll på Folkets hus! kom och ha en trevlig kväll med dans, liveband, fika och roligt pyssel.

Alla Välkomna!

/Rinkebyhusets vänner


        

Kolla länken till beslutet!

Vi har en länk till förslaget till beslut som kommer att behandlas på fastighetsnämndens möte på tisdag, följ den och se vad Torbjörn Johansson tycker ska göras med vårt hus! Kom och berätta för honom och alla andra på mötet vad DU tycker!

 


Svar till (Mp) och (V) från Torbjörn JohanssonSkrivelse från (Mp) och (V)


Fastighetsnämnden har rivningsbeslutet på dagordningen!DEMONSTRATION TISDAG 15 DECEMBER 15:30!


LÄS VÅR EGEN UTREDNING LÄNGRE NER!

SCROLLA NER!


Vår egen utredning av Rinkebyhuset

Eftersom politikerna hittills inte lyssnat på vårt krav om en utredning av vad Rinkebyhuset skulle kunna användas till har vi fått göra vår egen utredning, vilken följer nedan:

Bakgrund

Det befintliga huset på Rinkeby allé 16-18, Kvarnberget 1, skulle kunna användas på många sätt. Endast möjligheten för demensboende är idag utredd. Vi begär en ordentlig utredning av möjligheten att använda huset till bland annat ungdomsbostäder och träffpunkt innan ett beslut om rivning kan diskuteras.

Detta förslag visar en av många möjligheter för hur byggnaden, idag känd som Rinkebyhuset, kan användas. Huset har redan fått ett affektionsvärde för många i Rinkeby genom ockupationen och aktiviteterna 13-19 november. Genom att i så stor mån som möjligt behålla den befintliga planlösningen kan kostnaderna hållas nere. Förslaget innehåller schematisk rumsfördelning samt planlösning och kostnadsförslag för en bostadenhet á 23,5 kvm.

Program
Förslaget ger plats för ca 80 bostäder, ett våningsplan med kontorsutrymme, en träffpunkt/aktivitetshus med entréer från gården samt butiker och verkstäder i souterrängplan på baksidan. Utöver att skapa arbetsplatser fungerar kontorsplanet även som ljudspärr mellan bostäder och aktivitetshus. Programmet i botten- och souterängplan med bl a butiker ut mot Rinkeby Allé talar väl med de befintliga visionerna om ett aktivt stråk mellan Rinkeby och Ursvik.

Miljögifter?
Av den miljöinventering som gjorts i samband med rivningsplanen framgår att huset har ytterväggar och vissa mellanväggar i blåbetong. Någon radonmätning har dock inte genomförts vilket innebär att vi inte vet om gränsvärdena verkligen överskrids i huset. Vi begär en radonmätning och, vid behov, översyn av möjligheten att sanera huset med hjälp av radonsug. Huset saneras just nu från asbest och pcb.

Entréplan

Under en veckas tid fungerade Rinkebyhusets bottenvåning som mötespunkt, café och aktivitetshus. Det finns ett stort behov av en sådan plats i Rinkeby och huset har stor potential att fylla den funktionen. Ett café vid huvudentrén blir en naturlig träffpunkt som konstant aktiveras genom husets många funktioner. Detta blir, liksom under ockupationsveckan, husets kärna. Samtidigt finns det grupper i Rinkeby som i dagsläget har svårare att mötas även på “allmänna” träffpunkter. Det finns exempelvis ett särskilt behov av en ungdomsgård för 16-25-åringar som inte längre får vara på Ungdomens Hus, samt en mötesplats för kvinnor sedan Rinkeby Kvinnocenter som drivits av socialförvaltningen stängts ner. Det finns även behov av mötesrum som kan hyras timvis för exempelvis språkcirklar och mindre föreningsmöten.
Bostadsenhet 23,5 kvm
Den övre planen visar möjligheten att handikappanpassa en bostadsenhet genom att flytta ut en förrådsvägg och skapa en toalett. Den nedre planen visar hur de rum som redan idag har WC (ca en tredjedel) kan göras om till bostäder utan några planlösningsförändringar. Projektet blir då mer ekonomiskt genomförbart, samtidigt som en majoritet av bostäderna handikappanpassas. Den nedre planen uppfyller miniminivån enligt Svensk Standard.Ekonomisk kalkyl
Micasa har utrett möjligheten att bygga om fastigheten till äldre- och demensboende, något som skulle kosta 20 921 kr/kvm inklusive moms, budgetreserv på 15 % samt ospecifierade tillkommande kostnader under produktion på 10 %. Micasas kostnadsförslag är med andra ord ovanligt högt räknat.

Den genomsnittliga kostnaden för nyproduktion låg 2007 på 28 183kr/kvm lägenhetsarea vilket motsvarar ca 23 956 kr/kvm totalt i ett flerbostadhus. Motsvarande siffror för Stor-Stockholm var 31 517 respektive 26 789. Påståendet att rivning och nybyggnation vore billigare än renovering stämmer med andra ord inte alls.

En första uppskattning av byggkostnaden för en bostadsenhet (förslag A) enligt Micasas modell landar runt 165 000 kr, dvs ca 7000 kr/kvm. Produktionskostnaden blir då (endast bostadsenhet A räknad) ca 12750 kr/kvm enligt Micasas modell. De större lägenheterna blir uppskattningsvis billigare per kvm då wc och pentry är stora poster, liksom de med befintlig wc om dessa kan återanvändas.  

Någon uppskattning av den totala kostnaden för huset går inte att göra utan en mer detaljerad utredning.

Om förslaget
Vi vill härmed visa på de många möjligheterna för att använda Rinkebyhuset. Förslaget baseras på diskussioner och idéer som kommit fram under de offentliga stormöten som Rinkebyhusets vänner bjudit in till under och efter ockupationen. En riktig kostnadsutredning utifrån detta förslag samt en undersökning av efterfrågan på förslagets olika funktioner, exempelvis genom analys av resultatet från Rinkebydialogen, skulle svara på frågan om vilka delar av förslaget som vore genomförbara.

Att göra Rinkebyhuset till en positiv del av Järvavisionen skulle innebära en oslagbar möjlighet att förankra och konkretisera visionen i Rinkeby, något som är en förutsättning för att Järvalyftet ska lyckas. Svaret att fastigheten finns med i en hittills osynlig utvecklingsplan för området räcker inte, istället krävs en verklig dialog med alla boende. Den deltagande processen är redan igång, vi ber er att föra den vidare.

Källor
Utredning av Kvarnberget 1, genomförd av WSP mfl på updrag av Micasa
“Bostadsbestämmelser 2009”, Svensk byggtjänst
“Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2007”, SCB

förslag ritat av AnnaMaria Berggren Ericsson, kontakt: annamaria.berggren@gmail.com

MANIFESTATION 15 DECEMBER HOS FASTIGHETSNÄMNDENS MÖTE!!!

Just nu!


MANIFESTATION UTANFÖR STADSHUSET DÅ FASTIGHETSNÄMNDEN TAR BESLUT OM RIVNING AV RINKEBYHUSET!

15 DECEMBER. MER INFO KOMMER INOM KORT! 

Kampen för att behålla Rinkebyhuset fortsätter! Politikerna och tjänstemännen har sagt att en renovering (för att bygga ett äldreboende!) skulle kosta runt 159 miljoner kronor. Därför menar de att det skulle vara billigare att riva och bygga nytt. Vi har undersökt frågan och kommit fram till att det skulle kosta runt 42-70 miljoner att renovera huset till billiga bostäder och lokaler till föreningslivet! Och det är detta Rinkebyborna behöver!


Vi kommer att ha vårt nästa evenemang den 15:e december, då fastighetsnämnden tar beslut om Rinkebyhuset. Samlingsplats kommer inom kort.  Kom och gör din röst hörd! Protestera mot rivningen!

Tillsammans är vi starka! Riv inte Rinkebyhuset!


Rinkebyhuset - ett hus åt alla!

/Rinkebyhusets vänner

Email: rinkebyhuset@hotmail.com Mobil: 0760656444


Bakgrund

Den 13 November ockuperade Rinkebyhusets vänner det gamla stadsdelsförvaltningshuset på Rinkeby Allé 18 som en protest mot att huset skulle rivas. Tyvärr blev vi utslängda av polis och ansvariga tjänstemän fredagen den 20 november. Vi höll stormöten i huset där rinkebybor själva bestämde vad huset skulle användas till. De mest berörda förslagen blev billiga bostäder och lokaler till Rinkebys föreningsliv.

Senaste demonstrationen den 26:e November hölls i Rinkeby Torg. Tillsammans tågade vi mot Rinkebyskolan där de lokala politikerna hade möte. Vi gick in på mötet med våra trummor, eldshow och banderoller på olika språk och lade fram våra krav om vad vi vill göra av huset.

 

Politikerna och tjänstemännens argument

Politikerna och tjänstemännen fortsätter att försöka dribbla bort vårt motstånd. De vill helt enkelt riva huset! De stödjer sina förklaringar främst på två argument:

Argument 1:

Att det finns asbest, PCB och andra gifter i huset som är miljöfarliga och kommer att spridas om huset renoveras.

Vårt svar:

Huset har redan renoverats 2 gånger tidigare. 1996 renoverades det från bostäder till ett förvaltningshus. 2002 renoverades den från ett förvaltningshus till ett ännu bättre förvaltningshus! Vad hände med de farliga gifterna då?! Fanns de inte i huset? Asbest och PCB behöver inte vara farliga om de väggar eller takplattor där dessa sitter inte rivs. Detta skulle inte vara nödvändigt om man byggde om till t.ex. billiga bostäder. Dessutom kan man som man gjorde i tidigare renoveringar miljösanera utan att det blir miljöfarligt.

Argument 2:

Att enligt Micasas rapport och kostnadsförslag så skulle det vara billigare att riva och bygga nytt än att renovera huset. Micasa hävdar att det skulle kosta runt 159 miljoner kronor med att renovera huset till ett äldreboende.

 Vårt svar:

Vi vill ha billiga bostäder och lokaler till föreningslivet. Inte ett äldreboende! Detta minskar kostnaderna för en renovering rejält. Enligt en utredning som vi gjort skulle en renovering för billiga bostäder och lokaler till föreningslivet kosta runt 42-70 miljoner kronor!


Gå med i kampen för att behålla Rinkebyhuset! Du behövs!

Kontaktinfo:

www.rinkebyhuset.blogg.se

Email: rinkebyhuset@hotmail.com

Mobil: 0760656444


RSS 2.0