Rapport från demonstrationen

Torsdagen den 26/11 ordnade vi en protest vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds möte. Syftet var att kräva av våra lokala politiker att de tar sitt ansvar och för vidare våra åsikter till sina kollegor i Stadsbyggnadsnämnden.

Ungefär hundra personer tågade från Rinkeby torg till Rinkebyskolans gård med trummor, banderoller och en symbolisk likkista för all samhällsservice som flyttats bort från byn.

Resultatet av mötet blev att nämnden efter hård utfrågning lovade att ställa sig bakom en oberoende utredning av ombyggnadskostnader, något som har saknats hittills. Nu hoppas vi att nämnden kommer ihåg vad den lovat.


Beslut om en eventuell rivning tas den femtonde december i Stadsbyggnadsnämnden. Men redan nu har Joakim Larsson och Kristina Alvendal gått ut i media och sagt att det kommer att byggas mobila ungdomsbostäder på platsen. Vad skönt att man kan bestämma sånt innan jobbiga nämndbeslut tagits! Mobila bostäder som byggs med tillfälligt bygglov är ingen långsiktig lösning utan ett försök att dribbla bort motståndet. Vi köper det inte.

Vi kommer att ha vårt nästa stormöte den 6e december. Vi samlas klockan ett på torget och går till någon lokal i närheten. Välkommen!

/ Rinkebyhusets vänner
Kristina Alvendal undviker dialog med rinkebybor

Pressmeddelande onsdagen den 25 november 2009
 

Borgarrådet Kristina Alvendal undviker en direkt dialog med oss rinkebybor om det före detta förvaltningshusets framtid. Istället har hon anlitat Jagvillhabostad.nu som mellanhand. Våra grundkrav -- att inte riva huset, att utreda användningsområden som bostäder, föreningslokaler, kulturhus -- ignorerar hon alltjämt. Mot rivningsplanerna demonstrerar Rinkebyhusets vänner torsdagen den 26 november klockan 17.00 på Rinkeby torg, för att sedan tillsammans gå och kräva ett ställningstagande från stadsdelsnämndens möte samma kväll.

 

Sedan långt innan ockupationen av huset har vi rinkebybor sökt en dialog med Stockholms politiska majoritet för att diskutera husets framtid. Konkreta förslag på användningsområden har lagts fram: smålägenheter, föreningslokaler, kulturhus, allaktivitetshus, samhällstjänster. Förslagen har mötts med tystnad.

 

Sedan man har vräkt oss från huset har nu Kristina Alvendal framfört ett slags indirekt bud med Jagvillhabostad.nu som mellanhand: om eventuell dialog efter att huset har rivits. Rinkebyhusets vänner kräver direkt kontakt med Kristina Alvendal och Joakim Larsson för en riktig dialog. 

 

Fastighetskontoret fortsätter att påstå att man har utrett möjligheterna att bygga om huset för bostäder. Huset måste rivas, säger de, för det måste saneras, varför det är billigare att riva och bygga nytt än att renovera. De hävdar att huskroppen har hälsovådliga halter av asbest och PCB. Om dessa uppgifter stämmer så har Stockholms stad och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning implicit bekänt sig skyldiga till brott då de låtit hundratals tjänstemän arbeta i de hälsovådliga lokalerna under många års tid.

 

I själva verket gäller den enda utredning som gjorts ombyggnad till äldreboende. Denna kan inte tas som intäkt för att det inte går att återställa huset till det det en gång byggdes för, små bostäder som det idag råder en akut brist på. Nedre botten är dessutom väl lämpad för lokaler för föreningar och hantverkare och, som under ockupationen, mötesplats för rinkebybor i alla åldrar.

 

Vi kräver att man stoppar planerna på en rivning och tillsätter en oberoende utredning om vad som krävs för att använda Rinkebyhuset till de typer av användningsområden som vi föreslår.

 

Mot rivningsplanerna och för demokratiskt medbestämmande över sin hemort demonstrerar Rinkebyhusets vänner torsdagen den 26 november klockan 17.00 på Rinkeby torg.

 

Rinkebyhusets vänner

Rinkeby, onsdagen den 25 november 2009
rinkebyhuset.blogg.se

 

Presskontakt: Bilbo Göransson

Telefon: 0735309624


Demonstration på torsdag 26/11 - tillsammans sätter vi krav på politikerna!


DEMONSTRATION TORSDAG 26 NOVEMBER

SAMLING: RINKEBY TORG 17:00

Nu på torsdag
den 26 november samlas vi på torget kl 17.00 för att gå gemensamt till Stadsdelsnämdens möte i Rinkebyskolan, för att pressa politikerna att lyssna på oss och stoppa rivningen av Rinkebyhuset!

Ta med kastruller och saker som låter! Det blir sambaband, eldshow och teater.

Eftersom vi blev utslängda ur Rinkebyhuset flyttar vi med demonstrationen in på stadsdelsnämdens möte för att läsa upp de gemensamma krav som stormötena i huset kommit fram till gemensamt. Politikerna måste börja lyssna på oss som bor i förorten - Rinkebyhuset åt rinkebyborna!Demonstrationen Lördag 21 November som gick genom Rinkeby.

Fredagens stormöte
Rinkebybor på ett av de många stormöten som hölls inne i huset.


Varma hälsningar/ RINKEBYHUSETS VÄNNER

Efterlysning!

Vi söker kontakt med alla ni som fotat, filmat och bandat oss och våra aktiviteter. Hör av er till oss eller skicka material till vår mailadress rinkebyhuset@hotmail.com så att vi kan pimpa vår blogg, hemsida osv. och för ha en dokumentation av allt roligt och bra vi gjort.
Tackar ödmjukast!
/Rinkebyhusets vänner


Här på bilden ser ni dansgruppen Viva la Cueca! Gruppen hade börjat öva inne i husets lokaler varje måndag till torsdag från 16-21 och stödde ockupationen. Nu satte tjänstemännen och polisen slut på denna och många andra aktiviteter.

091122 Aktiviteter i veckan

STORMÖTE Måndag 23/11 18:00
Vi samlas på Rinkeby Torg och går gemensamt till möteslokalen.

DEMONSTRATION Torsdag 26/11 17:00
Vi samlas på Rinkeby Torg och marcherar mot Stadsdelsnämndens möte i Rinkebyskolan och kräver att rivningsbeslutet hävs så att Rinkebyhuset kan användas till bybornas bästa.

Vi ses!


Rinkebyhusets telefon åter tillgänglig

Rinkebyhusets telefon har återtagits efter en modig räddningsaktion idag. Vill du kontakta Rinkebyhusetsa vänner kan ni alltså ringa på samma nummer som under ockupationen.
Rinkebyhuset: 0760656444

Manifestation idag lördag - kampen mot rivningen fortsätter!

Igår samlades Rinkebyhusets vänner och alla engagerade på ett stormöte i Rinkeby där det beslutades att kampen mot rivningen fortsätter trots att polisen och tjänstemännen slängt ut oss ur huset. Alla som blev gripna blev släppta igår.

Idag lördag samlas vi kl 14.00 på Rinkeby torg för att protestera mot att de ansvariga politikerna och tjänstemännen inte lyssnar på den direktdemokratiska dialog som Rinkebyhusets vänner inlett. Sambabandet Yakumbé spelar, ta med något som låter eller kom bara och lyssna och manifestera vad du vill att huset ska användas till - Rinkebyhuset åt Rinkebyborna!

Syns på torget kl 14.00!

Huset stormat av polisen - kom på stormöte i Rinkeby ikväll!

I morse kl 6.00 gick polisen in och grep de som var i huset, två personer är dock redan släppta. Politiker och de ansvariga tjänstemännen har alltså vägrat lyssna på den dialog som Rinkebyhusets vänner och de rinkebybor som kommit på stormötena i huset velat föra om husets framtid, för att stoppa det odemokratiska rivningsbeslutet. Polisen har nu tömt huset och satt upp galler runt buggnaden - en byggnad vi öppnat upp för alla. Det vaktar nu väktare runt byggnaden.

Men vi ger oss inte! Vi vill ha en direktdemokratisk dialog, och kallar därför till ett stormöte idag kl 18.00, vi möts upp på Rinkebytorget. Kom alla som känner sig delaktiga i Rinkebyhusets framtid!

Tillsammans kan vi stoppa rivningsbeslutet!

/Rinkebyhusets vänner

Här är det: Beslut att bevilja rivningslov

Vi publicerar nu beslutet om att bevilja rivningslov, komplett med instruktioner om hur man skriver överklagan.
Det finns redan en inlämnad överklagan men det skadar inte med fler om du känner dig sugen på att skriva.

/ Rinkebyhusets vänner


Ämne: 2009-15490-2 Beslut 1345331.DOC
Beslut att bevilja rivningslov

Beslutet avser: Rivning av kontorsbyggnad
Fastighet: Kvarnberget 1, Rinkeby Allé 16-22, Rinkeby
Bygglovsökande: Torbjörn Johansson
Handläggare: Birgitta Stafström
Beslutsfattare: Birgitta Stafström

Beslutet:
Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och Bygglagen 8 kap. 16 §.
Beslutet omfattar:
Rivning av kontorshus
Fastställda handlingar:
Situationsplan 1:500

Upplysningar om beslutet:
Lovet upphör att gälla, om rivningsarbetena inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.
Beslutet ger rätt att, under den tid byggnadsarbetena pågår och i direkt anslutning till arbetsplatsen inom egen fastighet, ställa upp byggbodar i högst två våningar och att sätta upp byggskyltar om totalt högst 15 m². Hur man överklagar beslutet, se bilaga 1

Villkor för att få påbörja byggnadsarbete:
Rivningsanmälan har inlämnats, dnr 2009-15493-572. Rivningsarbeten får inte påbörjas förrän en rivningsplan inlämnats och godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Dessutom måste en kvalitetsansvarig ha anmälts och godkänts.

Föreskrifter:
Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande bygglagstiftning.
Gällande lagar och föreskrifter:
Plan- och bygglagen (1987:10 med ändringar t.o.m. SFS 2007:167), PBL.
Plan- och byggförordningen (1987:383 med ändringar t.o.m. SFS 2005:1163), PBF.
Beslutsdatum 2009-09-03
För Stockholms stadsbyggnadsnämnd
..........................
..........................................................
Birgitta Stafström

Information:
Fastställda lovhandlingar ska finnas tillgängliga på byggplatsen.
Uppställning av byggnadsställningar, byggbodar och dylikt på gatu- eller parkmark fordrar avtal med Trafikkontoret och tillstånd från polismyndigheten i Stockholm.
Blanketter och information om lov och anmälan kan hämtas via Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.stockholm.se/sbk

Bifogade handlingar
Fastställda handlingar
Bilaga 1 - Hur man överklagar

Bilaga 1
Hur man överklagar
Var ska beslutet överklagas?
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till Stadsbyggnadsnämnden.
Besöksadress Fleminggatan 4
Postadress Box 8314, 104 20 Stockholm
Tid för överklagande
Nämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande
Ange vilket beslut Ni överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Redogör för varför Ni anser att nämndens beslut är felaktigt, och hur Ni anser att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar som Ni anser stöder Er ståndpunkt. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet.
Behöver Ni mer information, kontakta stadsbyggnadskontoret.
Underteckna överklagandet
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om Ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Fastighetskontoret
Torbjörn Johansson
Box 8312
104 20 STOCKHOLM

MÖTE i HUSET 20/11, DEMONSTRATION i BYN 21/11

VÄNNER!

 

Först, tack till alla för det stöd ni visat under ockupationens första vecka. Varje besök, varje stödjande ord, varje hjälpande hand, varje matkasse, matta och stol som vi har fått har gett oss styrka och vilja att fortsätta.


MÖTE!

Denna fredag kl 18.00 ska vi ha stormötet med stort S på huset. Vi ska formulera våra slutgiltiga krav och ta upp andra avgörande frågor.

 

 

DEMONSTRATION!

Vi har rätt. Men om det inte syns och hörs så betyder det inget. Därför ska vi göra den fetaste demonstrationen i Rinkebys historia nu på Lördag den 21a. Vi ses på torget kl 14.00.Styrka / Rinkebyhusets vänner


Manifestation kl 16.00 utanför stadshuset!

Manifestation för Rinkebyhuset lördagen den 14 november, 2009.

Hej alla!

Idag kommer en politiker från ta upp frågan om Rinkebyhusets bevarande på stadsbyggnadsnämdens möte kl 16.00 i stadshuset. Utanför tänker vi lämna över det brev som skrevs på senaste stormötet med våra gemensamma förslag på vad huset bör användas till - istället för att rivas! Martin Michell från Miljöpartiet, ordförande i fastighetsnämden, kommer att ta emot våran delegations brev. Alla som vill åka med på manifestationen samlas kl 15.00 i Rinkebyhuset för att åka tillsammans. Det kommer också behövas folk som stannar kvar i huset så att det inte blir tömt på folk.

Nästa stormöte blir fredag kl 18.00 i Rinkebyhuset - där tänkte vi gemensamt formulera de slutgiltiga kraven till de ansvariga politikerna. Välkomna!

Hälsningar, Rinkebyhusets vänner

Rapport från möte med polisen & tjänstemän - hotar stänga av el och vatten

Idag klockan 13.00 kom de ansvariga tjänstemännen och polisen till huset och berättade att deras planer för rivning fortgår, och de tänker stänga av elen och vattnet så snart de kan. De vill alltså inte lyssna på den dialog som inletts av rinkebyhusets vänner, utan vill istället frysa ut oss mitt i vintern. Vill ha fortsatt dialog om vad huset ska användas till, och vi fortsätter att planera aktiviteter för kommande dagar. Stormötet kl 18.00 beslutade att fortsätta ockupationen resten av veckan.

Maila den ansvariga politikern Joakim Larsson, joakim.larsson@moderaterna.se, i Moderaterna i stadshuset, ansvarig för förorternas utveckling och säg vad ni tycker om deras ovija att lyssna på en demokratisk process.

Rinkebyhuset åt alla!

Hälsning Rinkebyhusets vänner

Kultur & events för veckan - fyll huset du med!

Konsert med CarlitoKonsert med Carlito på invigningen fredagen den 13 november, 2009.

Konsert med Tutuca på invigningen fredagen den 13 november, 2009.

För att vi ska kunna behålla huset måste vi fylla det med aktiviteter. Det är allas hus! Så om ni vill göra någonting kom förbi eller hör av er. Vi har 7000 kvadratmeter hus att fylla med kultur och aktivitet. För denna vecka ser schemat ut såhär:

Varje dag: Chilensk folkdans kl 16-21.

Måndag: kl 18.00 stormöte
Tisdag: Manifestation utanför stadshuset kl 16.00
Tisdag & Torsdag: yoga kurser kl 18-19.
Onsdag: Jazz & streetdance kurs kl 17-18.
Torsdag: Jongleringsworkshop kl 17-18
Fredag: Stormöte kl 18.00
Lördag & Söndag: Fet konsert! (om vi får stanna kvar)

Vi vill gärna att alla ska känna sig välkomna, huset är för alla Rinkebybor! Vill eran förening ha ett möte? Vill eran dansgrupp öva? Vill ni ordna ett musikevent? Vill ni ha ett rum som fritidsgård? Kom hit!

Varma hälsningar, Rinkebyhusets vänner

Kontaktinformation till Rinkebyhuset!

Banderoll

Hej alla som stödjer bevarandet av Rinkebyhuset!

Om ni vill nå oss för information eller om ni vill komma och engagera er i husets framtid så ring på nummer 0760-656444. Det gäller även för media.

Man kan även mejla oss på:
rinkebyhuset@hotmail.com

/Rinkebyhusets vänner


Just nu! Förhandlingar med Polisen och Fastighetskontoret!

Just nu, måndag den 16 november kl 13:00, pågår förhandlingar med Polisen och tjänstemännen från Fastighetskontoret i Rinkebyhuset!(Rinkeby Allé 16-18). De hörde av sig runt 11 idag, och meddelade att de tänker komma för att få besked om när Rinkebyhusets vänner tänker lämna huset. Vi bad de komma till stormötet idag, men de har tvingat oss att ge de besked idag kl 13:00! Vårat svar idag tänker vara att den beslutande makten om när vi lämnar Rinkebyhuset ligger hos stormötena. Och än så länge har dessa bestämt att fortsätta ockupera för att kunna formulera kraven om vad vi vill att huset ska användas till. Det är endast stormötena som kan upplösa ockupationen! Kom alla kl 18.00 på nästa stormöte.

/Hälsn, Rinkebyhusets vänner 

Matbuffé

Vårt Café One Love erbjuder nu matbuffé till självkostnadspris.

Välkommen att stödja oss och bli mätt på god mat samtidigt!

Ge och få

Nu har vi ett rum där man kan lämna saker som man inte behöver och hitta andras saker som de inte behöver men som man själv behöver.

Välkommen att fynda! Vi har fina kläder, tavlor, tallrikar, koppar, allting!

Rapport #2 091115

Hej igen alla!

Vi har nu haft två stormöten i huset. Minst hundra pers kom till det första mötet som handlade mest om de ideer som folk hade för husets framtid. Alla var överens om att det finns ett akut behov av billiga bostäder. Föreningslokaler var också något som många tyckte behövdes. Alla möjliga kreativa ideer kom upp. På det andra mötet var vi mer inriktade på den praktiska organiseringen av ockupationen. Vi bildade arbetsgrupper och nu ska allt flyta på bra.

Annars börjar fler och fler hitta hit. Våra grannar kommer med mat och grejer, folk som behöver bostad har flyttat in, ungdomar hänger här och föreningar har paxat rum för dans, svenska- och dataundervisning.

Om du vill göra din grej i huset, eller flytta in, hör av dig!

/ Rinkebyhusets vänner

En del utav mediabevakningen hitills:

Sveriges Radio besökte rinkebyhuset och talade lite med några av ockupanterna, politiker och boende i området:

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2053081&BroadcastDate=&IsBlock=

Stockholms Fria Tidning besökte huset och talade lite med ockupanterna:

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/81290

Sveriges Radio skriver kort om ockupationen:

http://www.sr.se/cgi-bin/stockholm/nyheter/artikel.asp?Artikel=3235638
http://www.sr.se/cgi-bin/stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3237395

DN skriver:

http://www.dn.se/sthlm/hus-i-rinkeby-ockuperat-i-protest-mot-rivning-1.994135


Kontaktannons

Rinkebyhuset

Finnes
: Rinkebyhuset - ett hus för alla
Sökes: Engagerade människor, roliga och intressanta aktiviteter, möbler

Huset är stort, alla positiva bidrag behövs! Inget är för litet eller för stort här finns massor med plats att fylla, det är bara att ta med det det du behöver och flytta in något utav rummen.

Välkomna!

091114 Manifestation och stormöte idag!

Fredagens stormöte

13.00 Manifestation på torget i Rinkeby

18.00 Stormöte i Rinkebyhuset

Kom och stöd ockupationen!

Programändringar

-Tutuca får sällskap av det fantastiska bandet La Populär ikväll!!!

-På lördag spelar Yakumbe kl 13 istället för kl 22

Rapport #1 091113Hej alla!

 

Vårt första stormöte har nyss börjat och om du bor i området kanske du fortfarande hinner dit, så sluta läs nu och kom till huset för att bestämma vad det ska användas till.

 

För er andra kan vi berätta att vi idag har haft besök av kommunen. Det var ett gäng tjänstemän som kom för att prata med oss en stund. Något beslut om vad som ska byggas på marken efter rivningen är inte taget. Kommunen menar att man har tänkt fråga rinkebyborna vad som behöver byggas i området. Vi menar att man inte kan riva först och fråga sen.

 

Vi fick veta att rivningen inte är ett politiskt beslut utan ett beslut på tjänstemannanivå. Tjänstemännen har fått mandat av kommunen att besluta om fastigheten. De anlitade jätteföretaget WSP till att analysera kostnaderna av olika alternativ, och med företagets beräkningar som underlag beslutade man att det bästa var att riva. Vi ifrågasätter de här siffrorna. Enligt vilka prioriteringar är det för dyrt att bygga om? För dyrt för vem? Nybyggda lägenheter som passar in i Järvalyftets vision har inte vi som bor här råd med. På Bredbyplan, en annan adress i byn, står sedan ett år tillbaka ett tomt nybyggt hus som en påminnelse om det. Vem är det som prioriteras? Vem bygger man för? Vi fortsätter undra…

/ Rinkebyhusets vänner


Program

Program helgen 13-15 november.Fredag:


Invigning och stormöte kl 18

 

Härlig musik med banden Tutuca och La Populär kl 20

 

Soul/Funk och disco-DJ´s kl 21

 

Fet rap med Carlito

 

 

Lördag: Samba med Yakumbe kl 13


Gabrielle & Paolo med sång och gitarr kl 18

 


Allout spelar grym rock kl 21

 

 

 

Söndag:

 

Jazz/Streetdans workshop

 

Bytesloppis


Rädda det tomma förvaltningshuset i Rinkeby!

Politikerna lovade oss jobb och bostäder, istället ska huset rivas.  Vi är emot beslutet och tänker protestera mot det! Kom på stormöte onsdag den 11 november kl 19.30. Vi möts på torget i Rinkeby!

Läs artikel ur "Mitt i Tensta Rinkeby" publicerad 090922: http://arkiv.mitti.se:4711/2009/39/tensta_rinkeby/MITR05A20090922TRV1.pdfRSS 2.0